cover

มาลย์พันธกานต์ (จบแล้ว)


ผ้าลูกไม้ พอนดาว วรรณะนิศมา 10212        0       niyayrak_coin 60005 จากผู้อ่าน 1 คน.


 เสือ” พันธนาการ มิรันตี” 

ด้วยโซ่ตรวนเหล็กกล้า
แต่ใยเล่า 
หัวใจ” เขาที่ว่าแข็งแกร่ง
กลับเป็นฝ่ายอ่อนยวบถูกล่าม
ด้วย แรงฤทธิ์สิเน่หา” จากเธอเสียเอง

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยการเผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหนังสือเท่านั้น

 หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา

# ชื่อตอน
1 หนึ่ง...  0
2 สอง...  0
3 สาม...  0
4 สี่...  0
5 ห้า...  0
หก...  0
เจ็ด...  0
แปด...  0
เก้่า...  0
10  สิบ...  0
11  สิบเอ็ด...  0
12  สิบสอง...  0
13  สิบสาม...  0
14  สิบสี่...  0
15  สิบห้า...  0
16  สิบหก...  0
17  สิบเจ็ด...  0
18  สิบแปด...  0
19  สิบเก้่า...  0
20  ยี่สิบ...  0
21  ยี่สิบเอ็ด...  0
22  ยี่สิบสอง...  0
23  ยี่สิบสาม...  0
24  ยี่สิบสี่...  0
25  ยี่สิบห้า...  0
26  ยี่สิบหก...  0
27  ยี่สิบเอ็ด...  0
28  ยี่สิบแปด...  0
29  ยี่สิบเก้า...  0
30  สามสิบ...  0
31  สามสิบเอ็ด...  0
32  สามสิบสอง...  0
33  สามสิบสาม...  0
34  สามสิบสี่...  0
35  สามสิบห้า...  0
36  สามสิบหก...  0
37  สามสิบเจ็ด...  0
38  สามสิบแปด...  0
39  สามสิบเก้า...  0
40  สี่สิบ...  0
41  สี่สิบเอ็ด...  0

เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha